สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้ ติดต่อเรา 063 625 9591
สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้
ติดต่อเรา 063 625 9591
สมัครสมาชิก

ทำไมคุณถึงต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Benja Chair Massage?

•คุณสามารถติดต่อพบปะกับบรรดาหมอนวดเก้าอี้จำนวนมากทั่วประเทศไทย ทั้งในที่ประชุมหรือแม้แต่ทางอินเทอร์เน็ต

•คุณจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการนวดด้วยเก้าอี้เพียงแค่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัส

•คุณจะได้รับการสนับสนุนระหว่างการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพของคุณ

•คุณสามารถติดตามหลักสูตรเพิ่มเติมหรือการทำworkshopsต่างๆได้

•Benja Chair Massage จะคงไว้ซึ่งการพัฒนาและรักษามาตรฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ

•บริษัทจะคงไว้ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการนวดด้วยเก้าอี้ในประเทศไทย

•คุณภาพของการฝึกอบรมการนวดด้วยเก้าอี้จะได้รับการประกัน ตรวจสอบ ดูแลควบคุม อยู่เสมอ

หลักยึดมั่นและปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ อธิบายถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาชิกทุกคนของ Benja Chair Massage ต้องปฏิบัติตาม หลักปฏิบัตินี้ยังสนับสนุนวิธีการกำกับดูแลของพวกเราด้วยชื่อเสียงที่ดีนั้น ย่อมมีคุณค่าอย่างมาก หากต้องการประสบความสำเร็จ เราทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตาม มาตรฐานสูงสุด เราต้องทำให้หลักปฏิบัตินี้เป็นยิ่งกว่าเพียงแค่ข้อความ แต่ต้องทำให้หลักปฏิบัติ นี้มีบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานประจำวันของเรา
 

หลักการที่ 1: ความซี่อสัตย์ จะต้องซื่อสัตย์และแสดงความเคารพต่อผู้คน องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่เข้ามาติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานการนวดด้วยเก้าอี้ของคุณ
 

หลักการที่ 2: อิทธิพลในเชิงบวก คุณต้องมีความมุ่งมั่นที่จะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อสังคมระหว่าง การปฏิบัติงานการนวดด้วยเก้าอี้ของคุณ
 

หลักการที่ 3: ลูกค้า ลูกค้าเป็นศูนย์กลางระหว่างปฏิบัติงานด้วยการนวดด้วยเก้าอี้ หมอนวดเก้าอี้ ต้องสอบถาม สัมภาษณ์ลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ในการเจอกันในคร้้งแรกเสมอ
 

หลักการที่ 4: ค่านิยมหลัก หมอนวดเก้าอี้ควรจะยึดปฏิบัติตามค่านิยมหลักดังต่อไปนี้ การเคารพ ซึ่งกันและกัน การสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ความเข้มแข็ง และการสื่อสารที่เปิดกว้าง
 

หลักการที่ 5: ความสนใจของลูกค้า (ลูกค้า หรือ บุคคลใดที่คุณไปบริการให้) ต้องได้รับการปฏิบัติ ด้วยความเคารพเสมอ
 

หลักการที่ 6: หมอนวดเก้าอี้ต้องสื่อสารสอบถามข้อมูลโดยทั่วไปของลูกค้า เท่าที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ จำเป็น แต่ต้องเคารพและไม่ล่วงล้ำกฏหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 

หลักการที่ 7: สมาชิกของ Benja Chair Massage ต้องยึดถือหลักปฏิบัตินี้เป็นคู่มือปฏิบัติการ พวกเขาต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการปฏิบัติการตามค่านิยมหลัก หลักการ และแนวทาง ปฏิบัติที่ดี พวกเขาจะร่วมกันให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการทำงานที่ดีขึ้นในเวปบอร์ด ของ Benja Chair Massage
 

หลักการที่ 8: หลักปฏิบัตินี้ต้องได้รับการตรวจสอบประเมินอย่างสม่ำเสมอ และสมาชิกของ Benja Chair Massage ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมและฝึกฝนการนวดด้วยเก้าอี้ เพื่อคงไว้ซึ่ง มาตรฐานการทำงานที่ดีทุกปีสนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้ ติดต่อเรา 063 625 9591 / ทะเบียนการค้า 3500800065042
สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้
ติดต่อเรา 063 625 9591
ทะเบียนการค้า 3500800065042